BẢNG GIÁ VÉ JAPAN RAIL PASS

*Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 29,650 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 14,820 ¥
Giá vé thương gia người lớn 39,600 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 19,800 ¥
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 47,250 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 23,620 ¥
Giá vé thương gia người lớn 64,120 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 32,060 ¥
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 60,450 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 30,220 ¥
Giá vé thương gia người lớn 83,390 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 41,690 ¥
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido Rainway Company
Chặng Hokkaido Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,400 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,700 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày FLEX4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,480 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,740 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,480 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,740 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 25,710 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,850 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 14,260 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,130 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng Ise-Kumano Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,210 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,600 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty West Japan Rainway Company
Chặng West (Kansai) Rail Pass
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,300 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,150 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,300 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,800 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,300 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai Wide) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Sanyo- San'in) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,750 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hokuriku) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (San'in & Okayama) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Setouchi Area) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Shikoku Rainway Company
Chặng All Shikoku Rail Pass
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,200 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,600 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,900 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,950 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,700 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,850 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu Rainway Company
Chặng Kyushu (North) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng Kyushu (All) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty East- West Japan Rainways Company
Chặng Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày FLEX6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu- West Japan Rainways Company
Chặng Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
 
Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 29,650 ¥ 14,820 ¥ 39,600 ¥ 19,800 ¥ Đặt vé
14DAYS 47,250 ¥ 23,620 ¥ 64,120 ¥ 32,060 ¥ Đặt vé
21DAYS 60,450 ¥ 30,220 ¥ 83,390 ¥ 41,690 ¥ Đặt vé
Hokkaido Rainway Company
Hokkaido Rail Pass 3DAYS 16,500 ¥ 8,250 ¥     Đặt vé
FLEX4DAYS 22,000 ¥ 11,000 ¥     Đặt vé
5DAYS 22,000 ¥ 11,000 ¥     Đặt vé
7DAYS 24,000 ¥ 12,000 ¥     Đặt vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 14,260 ¥ 7,130 ¥     Đặt vé
Ise-Kumano Area Tourist Pass 5DAYS 11,210 ¥ 5,600 ¥     Đặt vé
West Japan Rainway Company
West (Kansai) Rail Pass 1DAYS 2,300 ¥ 1,150 ¥     Đặt vé
2DAYS 4,600 ¥ 2,300 ¥     Đặt vé
3DAYS 5,600 ¥ 2,800 ¥     Đặt vé
4DAYS 6,600 ¥ 3,300 ¥     Đặt vé
West (Kansai Wide) Rail Pass 5DAYS 9,200 ¥ 4,600 ¥     Đặt vé
West (Sanyo- San'in) Rail Pass 7DAYS 19,000 ¥ 9,500 ¥     Đặt vé
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass 5DAYS 13,700 ¥ 6,850 ¥     Đặt vé
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass 5DAYS 11,000 ¥ 5,500 ¥     Đặt vé
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass 7DAYS 15,000 ¥ 7,500 ¥     Đặt vé
West (Hokuriku) Rail Pass 4DAYS 5,000 ¥ 2,500 ¥     Đặt vé
West (San'in & Okayama) Rail Pass 4DAYS 4,500 ¥ 2,250 ¥     Đặt vé
West (Setouchi Area) Rail Pass 5DAYS 16,000 ¥ 8,000 ¥     Đặt vé
Shikoku Rainway Company
All Shikoku Rail Pass 2DAYS 6,300 ¥ 3,150 ¥     Đặt vé
3DAYS 7,200 ¥ 3,600 ¥     Đặt vé
4DAYS 7,900 ¥ 3,950 ¥     Đặt vé
5DAYS 9,700 ¥ 4,850 ¥     Đặt vé
Kyushu Rainway Company
Kyushu (North) Rail Pass 3DAYS 8,500 ¥ 4,250 ¥     Đặt vé
5DAYS 10,000 ¥ 5,000 ¥     Đặt vé
Kyushu (All) Rail Pass 3DAYS 15,000 ¥ 7,500 ¥     Đặt vé
5DAYS 18,000 ¥ 9,000 ¥     Đặt vé
Kyushu- West Japan Rainways Company
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7DAYS 22,000 ¥ 11,000 ¥     Đặt vé
East- West Japan Rainways Company
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass 7DAYS 24,000 ¥ 12,000 ¥     Đặt vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass FLEX6DAYS 26,900 ¥ 13,450 ¥     Đặt vé

Book Rail


1

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 0987654321

Công ty
Chặng
Ngày
Giá vé phổ thông người lớn
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t)
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt lại

KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN CÙNG VỚI JAPAN RAIL PASS

Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản