BẢNG GIÁ VÉ JAPAN RAIL PASS

*Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 50,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 25,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn 70,000 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 35,000 ¥
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 80,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 40,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn 110,000 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 55,000 ¥
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 100,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 50,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn 140,000 ¥
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 70,000 ¥
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido Rainway Company
Chặng Hokkaido Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,400 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,700 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày FLEX4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,480 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,740 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,480 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,740 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 25,710 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,850 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 14,260 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,130 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng Ise-Kumano Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,210 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,600 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty West Japan Rainway Company
Chặng West (Kansai) Rail Pass
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,300 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,150 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,300 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,800 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,600 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,300 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai Wide) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Sanyo- San'in) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,750 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hokuriku) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (San'in & Okayama) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Setouchi Area) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Shikoku Rainway Company
Chặng All Shikoku Rail Pass
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,200 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,600 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,900 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,950 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,700 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,850 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu Rainway Company
Chặng Kyushu (North) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Chặng Kyushu (All) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty East- West Japan Rainways Company
Chặng Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày FLEX6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu- West Japan Rainways Company
Chặng Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 ¥
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 ¥
Giá vé thương gia người lớn  
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)  
Đặt vé Đặt vé
 
Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 50,000 ¥ 25,000 ¥ 70,000 ¥ 35,000 ¥ Đặt vé
14DAYS 80,000 ¥ 40,000 ¥ 110,000 ¥ 55,000 ¥ Đặt vé
21DAYS 100,000 ¥ 50,000 ¥ 140,000 ¥ 70,000 ¥ Đặt vé
Hokkaido Rainway Company
Hokkaido Rail Pass 5 DAYS 3,460,000 1,730,000 A/D cho tỉ giá 172   Đặt vé
7 DAYS  4,498,000 2,249,000 A/D cho tỉ giá 172   Đặt vé
10 DAYS 5,536,000 2,768,000 A/D cho tỉ giá 172   Đặt vé
          Đặt vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 3,425,400 1,712,700 A/D cho tỉ giá 172   Đặt vé
Ise-Kumano Area Tourist Pass 5DAYS 2,854,500 1,427,250 A/D cho tỉ giá 172   Đặt vé
West Japan Rainway Company
West (Kansai) Rail Pass 1DAYS 484,400   thay đổi theo tỉ giá ngày   Đặt vé
2DAYS 830,400       Đặt vé
3DAYS 1,003,400       Đặt vé
4DAYS 1,211,000       Đặt vé
West (Kansai Wide) Rail Pass 5DAYS 2,076,000   thay đổi theo tỉ giá ngày   Đặt vé
West (Sanyo- San'in) Rail Pass 7DAYS 3,979,000       Đặt vé
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass 5DAYS 2,941,000       Đặt vé
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass 5DAYS 2,595,000       Đặt vé
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass 7DAYS 2,941,000       Đặt vé
West (Hokuriku) Rail Pass 4DAYS 880,570       Đặt vé
West (San'in & Okayama) Rail Pass 4DAYS 792,340       Đặt vé
West (Setouchi Area) Rail Pass 7DAYS 3,806,000       Đặt vé
Shikoku Rainway Company
All Shikoku Rail Pass 2DAYS         Đặt vé
3DAYS         Đặt vé
4DAYS         Đặt vé
5DAYS         Đặt vé
Kyushu Rainway Company
Kyushu (North) Rail Pass 3DAYS         Đặt vé
5DAYS         Đặt vé
Kyushu (All) Rail Pass 3DAYS         Đặt vé
5DAYS         Đặt vé
Kyushu- West Japan Rainways Company
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7DAYS         Đặt vé
East- West Japan Rainways Company
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass 7DAYS         Đặt vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass FLEX6DAYS         Đặt vé

Book Rail


1

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 0987654321

Công ty
Chặng
Ngày
Giá vé phổ thông người lớn
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t)
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt lại

KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN CÙNG VỚI JAPAN RAIL PASS

Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản